پیوستن به تیم ما

برای پبویستن به استودیو های بازی و نرم افزار سازی ما وارد لینک زیر شده

و فرم را به دقت پرکنید

https://www.goo.gl/forms/sLAG6n9pkrgMnEa92